Wybierz

Planowane działania

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • Wykonanie tablic informacyjnych projektu (obowiązkowy element kampanii promocyjnej) 4 szt (2 w PL, 2 SK)
 • Zaprojektowanie, wykonanie i prowadzenie (przez cały czas trwania projektu) strony internetowej promującej produkt turystyczny i walory miast partnerów
 • Zorganizowanie pierwszej edycji Dni Mistrza Pawla w Lewoczy w lipcu 2009 roku (w ramach projektu zostaną sfinansowane następujące działania; organizacja pleneru dla artystów i rękodzielników (10 dni dla 30 osób, noclegi i wyżywienie), organizacja dwudniowego jarmarku rzemiosła, występy artystyczne,
 • Zorganizowanie pierwszej edycji Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła w sierpniu 2009r (dwa dni; targi, występy, pokazy),
  Promocja produktu turystycznego i walorów obu miast w mediach regionalnych i krajowych w Polsce i na Słowacji (reportaże, artykuły, konkursy, wkładki tematyczne) prowadzona przed sezonem letnim 2009, (prowadzona przez obydwu partnerów),
 • Zorganizowanie 2 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla kupców i właścicieli nieruchomości na temat konieczności estetyzacji przestrzeni publicznej (jako element kampanii edukacyjnej i etap wstępny naboru do projektuj)
 • Konsultacje dla kupców i właścicieli nieruchomości w sprawie indywidualnych warunków udziału w projekcie (konsultacje formalno-prawne i plastyczne) razem 8 tygodni, dyżury po 20 h w tygodniu,
 • Estetyzacja przestrzeni publicznej w historycznej części Starego Sącza (wykonanie 3 wzorcowych, stylowych wystrojów fasad) będących wizytówką miasta i wzorem dla innych podmiotów (efekt pokazowy),
 • Estetyzacja przestrzeni publicznej w historycznej części Starego Sącza (wykonanie 25 instalacji zdobniczo reklamowych) stanowiących wyróżnik miasta i b. ważny element produktu turystycznego, (instalacje zostaną wykonane w technice rękodzielniczej z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów i surowca)
 • Wykonanie 4 tablic informacyjnych (mapy z opisem atrakcji turystycznych Starego Sącza)
  Estetyzacja przestrzeni publicznej w historycznej części Lewoczy (wykonanie 8 wzorcowych wystrojów fasad na budynkach publicznych)
 • Estetyzacja przestrzeni publicznej w historycznej części Lewoczy (oznakowanie: 50 stylowych tabliczek naściennych i 8 stylowych kierunkowskazów do największych atrakcji i ważnych obiektów)
 • Wykonanie tablic informacyjnych (mapa z opisem atrakcji turystycznych Lewoczy)
 • Promocja produktu turystycznego i walorów obu miast w mediach regionalnych i krajowych w Polsce i na Słowacji (reportaże, artykuły, wkładki tematyczne) 2 edycja kampanii przed sezonem letnim 2010,
 • Organizacja Dni Mistrza Pawla w Lewoczy II edycja 07.2010 zakres identyczny jak w 2009r.
 • Organizacja drugiej edycji Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła 08.2010, (zakres jak w 2009r)
 • Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego „Stary Sącz i Lewocza” – Miasteczka z Klimatem” w języku słowackim i polskim, ze skrótem w j.angielskim (2000 szt)
 • Wykonanie interaktywnego przewodnika turystycznego po Starym Sączu i Lewoczy w technologii mobile web (dla użytkowników GSM) z wykorzystaniem nawigacji GPS ( w języku polskim, słowackim i angielskim) zadanie bliźniacze w PL i SK

Realizacja projektu oraz jego oddziaływanie zdynamizują współpracę transgraniczą w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju społeczno-ekonomicznego polsko-słowackiego pogranicza. Cele projektu są zgodne z założeniami Programu (oś priorytetowa II,) lokując się na pograniczu dwóch tematów 1 i 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza nastąpi głównie dzięki poprawie estetyki historycznej przestrzeni miejskiej i oznakowaniu atrakcji turystycznych, stworzeniu i wypromowaniu nowych produktów i atrakcji turystycznych („ Karpackie miasteczka z klimatem”, starosądecki „Jarmark Rzemiosła”) oraz rozwojowi oraz wzmocnieniu pozycji tych już istniejących „Dnia Mistrza Pawła”. Zostaną stworzone także nowatorskie produkty cyfrowe udostępniającemu promujące unikane dziedzictwo miast partnerskich. Imprezy (eventy) o chrakterze kulturalnym wpłyną na wzrost zainteresowania regionem i integracje mieszkańców.
Projekt uwzględnia typy działań wymienione w Programie, tj.

 • tworzenie produktów – zintegrowanych pakietów usług turystycznych i kulturowych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza.
 • wymiana kulturowa, wymiany młodzieży,
 • wspólne programy dziedzictwa kulturowego i programy historyczne,
  promocja walorów turystycznych obszarów pogranicza

Działania podjęte w ramach omawianego tematu mają na celu ochronę i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, poprzez stworzenie i rozwój nowych produktów i usług turystycznych w oparciu o istniejące unikalne zasoby miast partnerskich aspirujacych do wpisania w niedalekiej przyszłości na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Projekt „Lewocza i Stary Sącz – Karpackie Miasteczka z Klimatem” podchodzi do zagadnienia w sposób kompleksowy i nowatorski dlatego może stać się projektem wzorcowym w skali regionów i obu naszych krajów.

Trwałość projektu

 

 1. Trwałość instytucjonalna
 2. Wnioskodawca zakłada utrzymanie rezultatów co najmniej przez minimalny okres wymagany dla zapewnienia trwałości, jednakże wolą Partnerów jest utrzymanie trwałości projektu w znacznie dłuższej perspektywie. W zakresie produktów mających wpływ na jakość i estetykę przestrzeni miejskiej kluczowa znaczenie będzie miała jakość zastosowanych materiałów oraz przyjęte rozwiązania formalno-prawne. Właścicielem wytworzonych produktów turystycznych oraz marek, a także produktów cyfrowych będą JST, na terenie których realizowany będzie Projekt.
  Inwestycje realizowane w ramach projektu będą prowadzone na obiektach i gruntach będących własnością samorządów lub gruntach i obiektach prywatnych (PW), z właścicielami których Gmina Stary Sącz zawrze wieloletnie umowy dzierżawy na czas przekraczający wymagany minimalny okres. Umowy zawierane będą na 7 lat z opcją przedłużenia. Po zakończeniu Projektu JST, przy udziale organizacji pozarządowych i mieszkańców, będą kontynuować rozwój wykreowanych produktów i dbać o ich renomę. Istotną rolę w kontynuacji działań zainicjownych niniejszym projektem grać będą inicjatywy oddolne i partnerska współpraca trójsektorowa.

 3. Trwałość finansowa
 4. Projektu przyczyni się do poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej na obszarze trnsgranicznym dzięki efektywnemu wykorzystania istniejących zasobów i zwiększonym wpływom z turystyki. Żródłem środków na utrzymanie i rozwijanie rezultatów projektu (instalacje zdobniczo reklamowe) będą środki prywatne pochodzące od przedsiębiorców co zostanie uregulowane odpowednimi zapisami w dwustronnych umowach. Natomiast głównym źródłem środków na rozwój i promocje produktu turystycznego w kolejnych latach będą budżety samorządów lokalnych wspierane przez środki zewnętrzne np. pochodzące z programu Leader. Regulują to odpowiednie zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007 -2015 dla Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” i uregulują zapisy strategii dla nowoutworzonej LGD działającej w rejonie Lewoczy.

Stary Sącz i Lewocza

Projekt „Stary Sącz i Lewocza – Karpackie Miasteczka z Klimatem” To przykład wzorcowej współpracy przygranicznych miasteczek, którym przyświeca wspólny cel: stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej rejonu polsko - słowackiego przygranicza.

Stary Sącz i Lewocza zawsze z Tobą