Wybierz

O projekcie

Partnerzy:

 • Partner wiodący – Gmina Stary Sącz
 • Partner Projektu (P1) – Miasto Lewocza (Republika Słowacka)
 • Partner Projektu (P2) - Fundacja Ziem Górskich

Cele projektu:

 • cel ogólny: Waloryzacja dziedzictwa kulturowego Lewoczy i Starego Sącza w celu rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru pogranicza
 • cele szczegółowe:
 1. Cel 1 Stworzenie i szerokie rozpropagowanie nowatorskiego, zintegrowanego produktu turystyki kulturowej,
 2. Cel 2 Poprawa estetyki przestrzeni historycznej,
 3. Cel 3 Lepsze udostępnienie atrakcji historycznych i kulturowych dla turystów i mieszkańców,
 4. Cel 4 Efektywne wykorzystanie endogenicznych zasobów dla rozwoju turystyki kulturowej poprzez wspólna promocję, wymianę doświadczeń i wspólne planowanie,
 5. Cel 5 Krzewienie idei partnerstwa, nowych wzorów zachowań, poczucia tożsamości, więzi i partycypacji,

Stary Sącz i Lewoczę od 1995 roku łączy porozumienie o współpracy miast partnerskich. Wole współpracy Burmistrzowie obydwu miast potwierdzili deklaracją podpisaną w 2003 roku. Na przestrzeni tych lat trwa intensywna współpraca, przede wszystkim na polu turystyczno-kulturalnym. Każdego roku zespoły artystyczne działające w każdym z miast (zespoły taneczne, orkiestry dęte, tambourmajorki) występują podczas imprez folklorystycznych organizowanych przez partnerów. Rzemieślnicy oraz artyści wystawiają swoje prace podczas organizowanych plenerów i targów sztuki i rzemiosła w Lewoczy i Starym Sączu. Władze miast wymieniają doświadczenia związane rozwiązywaniem podobnych problemów z jakimi borykają się te dwa niezwykle zabytkowe miasta: związanymi z zachowaniem i rewitalizacją niezwykle cennego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza substancji zabytkowej. Wspólnie realizowano także w latach 2006-2007 projekty w ramach programu Interreg IIIA Polska-Słowacja: „Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej dolin Popradu i Dunajca w gminie Stary Sącz”.

Fundacja Rozwoju Ziem Górskich, posiadająca siedzibę na terenie Gminy Stary Sącz, współpracuje z Gminą Stary Sącz przede wszystkim w zakresie budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu. Jest także realizatorem kilku projektów edukacyjno-integracyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych do mieszkańców Gminy Stary Sącz i realizowanych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy.

We współczesnym świecie kraje i regiony konkurują z sobą, walcząc o turystów i rozwijajac zaawansowane produkty turystyczne. Niniejszy projekt tworzy i szeroko propaguje produkt z dziedziny turystyki kulturowej pod nazwą „Stary Sącz i Lewocza – Karpackie Miasteczka z Klimatem” umiejscowiony w obszarze przygranicznym.
Projekt odróżnia sie od znanych europejskich wzorców jak Ćeski Klumlov, barwarski Rothenburg, bułgarski Nesebyr, San Gimigiano w Toskanii, Matera w Apulii, Ronda w Andaluzji tym, że scala w jednym produkcie dwa historyczne miasta; Stary Sącz i Lewoczę oferujac turystom unikalne i zróżnicowane atrakcje podczas krótkiego (np. weekendowego) wypadu. Projekt łączy w sobie zaplanowaną sekwencję działań w zakresie; edukacji mieszkańców, wymiany i promocji dobrych wzorców i praktyk, działań inwestycyjnych poprawiających estetykę i dostępność turystyczną (oznakowanie, informacja), organizację bliżniaczych imprez kulturowych oraz realizując zintegrowaną kampanię reklamową produktu turystycznego w mediach, a także śmiało sięga po nowe technlogie np. mobile web, GPS.
Projekt „Stary Sącz i Lewocza – Karpackie Miasteczka z Klimatem” ma charakter kompleksowy i nowatorski dlatego może stać się projektem wzorcowym w skali regionów i obu naszych krajów.

Opis sytuacji wyjściowej

Objęty projektem obszar charakteryzuje się spójnością geograficzną, historyczną i gospodarczą. Dominantą gospodarczą są tu funkcje turystyczne wynikające z walorów kulturowych.
Lewocza i Stary Sącz są kulturalno-historycznym skarbami wśród miasteczek karpackich, z mnóstwem zabytków architektonicznych, i bogatą historią i tradycją.
Najcenniejszymi obiektami zabytkowymi Lewoczy są kościół św. Jakuba , kościół ewangelicki, dawny ratusz z XV-XVII z pręgierzem, stary i nowy kościół minorytów z klasztorem, rynek z 60 cennymi kamienicami mieszczańskimi (m.in. dom Turzonów, dom Mistrza Pawła), znakomicie zachowane mury obronne z sześcioma basztami i trzema bramami, sanktuarium na Mariańskiej Górze. Zabudowa Starego Sącza to perełka architektury średniowiecznej która do dziś zachował swój niepowtarzalny charakter. Najcenniejsze obiekty zabytkowe to siedemnastowieczny domu mieszczański zwany „Domem na Dołkach” i klasztor Klarysek będący także znanym centrum pielgrzymkowym.
Oba miasta ściśle z sobą współpracują w ramach zawartej dwustronnej umowy partnerskiej, oba miasta mają też szansę stać się ponadregionalną wizytówką w dziedzinie turystyki kulturowej w Karpatach. Zarówno Lewocza jak i Stary Sącz podjeły starania do umieszczenia ich na Liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Mimo znacznego wysiłku ze strony władz i społeczności lokalnych w zakresie rewaloryzacji zabytkowej przestrzeni i budynków oba miasta nie wykorzystują w pełni swoich walorów do rozwoju turystki kulturowej w taki sposób jak mogłyby pomimo, że walory kulturowe oraz oprawa krajobrazowa obu miast, stwarzają szanse na wielowątkowy rozwój turystyki.
Wśród istotnych barier należy wymienić: niewystarczającą promocję, a także silną konkurencja ze strony terenów przyległych o ustalonej renomie (Tatry Wysokie, Krynica, Pieniny, Słowacki Raj). Z danych statyst. Instytutu Turystyki i lokalnych organizacji turyst. wynika, że dynamika wzrostu ruchu turystycznego, w stosunku do sąsiednich ośrodków (Krynica, Muszyna, Smokowce, T.Łomnica) jest znacznie mniejsza. Oferta imprez promomujących lokalne produkty jest zbyt słaba aby przyspieszyć napływ turystów. Innym, poważnym problemem dla MSP jest zjawisko sezonowości w turystyce.
Ważną barierą są złe wzorce i samowola w zakresie reklam i szyldów, które skutecznie zaburzają walory estetyczne obu miast.

Wpływ transgraniczny

Transgraniczość projektu uwidacznia się już począwszy od etapu przygotowawczego. W celu opracowania wspólnego wniosku projektowego partnerzy powołali interdyscyplinarny zespół, który przygotował główne założenia projektowe, określił cele, ramy działań i zdefiniował wskaźniki. Przy tworzeniu listy zadań szczególną uwagę zwrócono na ich lustrzany (bliźniaczy) charakter, solidarną realizację większości zadań. Dzięki temu założeniu podniesiono jakość partnerstwa i wyeksponowano jego transgraniczne oddziaływanie. Podobnie, planowane akcje promocyjne i propagandowe, dzięki wspólnym działaniom i dwujęzyczności, a także równoczesnemu zaangażowaniu obydwu Partnerów, będą prowadzone w duchu współpracy transgranicznej. Efekty działań projektowych będą miały znaczący wpływ na obszar pogranicza przyczyniając się do likwidowania barier mentalnych i uprzedzeń w bezpośrednich kontaktach mieszkańców. Trudny do przecenienia będzie wpływ projektu na integracje społeczną pogranicza, wzrost zainteresowania kulturą, historią i pozostałymi walorami obydwu krajów i regionów.
Wartością dodaną może być zwiększenie możliwości podejmowania nowych inicjatyw, tworzenia sieci partnerstw, w tym pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Wypromowanie marek nowych produktów turystycznych i kulturowych oraz wzmocnienie już
istniejących podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru objętego projektem.
Powstały w wyniku projektu produkt turystyczny ma charakter wybitnie transgraniczny. Oferta turystyczna i kulturowa obu miast ma charakter wysoce komplementarny. Zintegrowany produkt znakomicie wypełnia zapotrzebowanie zgłaszane ze strony turystyki weekendowej umożliwiając zapoznanie się z atrakcjami obydwu miast w ciągu jednego weekendowego wypadu. Podobnie skonstruowane są założenia promocyjne produktu zwracające uwagą na połączoną ofertę i promujące (nagrodami) turystów odwiedzających oba miasta. W projekcie przewidziano wymiany i odwiedziny delegacji mieszkańców (artystów, rzemieślników, władz, touroperatorów). W wyniku projektu zwiększy się ruch turystyczny między Polską i Słowacją w obu kierunkach.

Grupy docelowe projektu

Grupy docelowe to: turyści (odwiedzający), właściciele obiektów noclegowych, MSP, mieszkańcy obszaru pogranicza objętego Projektem, NGO’s, jednostki samorządu lokalnego.

Wpływ wniosku na poszczególne grupy docelowe:

 • Turyści- wzrost zadowolenia, większa chęć do wydawania pieniędzy, wydłużenie pobytu, powrót (lojalność), rekomendacje,
  MSP z branży turystyczneju- zwiększenie możliwości prezentacji oferty, dostęp do nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi promocji i reklamy, poprawa jakości usług, wzrost liczby klientow, poprawa konkurencyjności, większe przychody, rozwój przedsięwzięcia, nowe miejsca pracy, ogólny wzrost zamożności i zadowolenia
 • Mieszkańcy- nowe miejsca pracy, wzrost zamożności, poprawa jakości życia, uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu, wzrost aktywności, zachowanie ginących zawodów, tradycji, obyczajów, wzrost świadomości obywatelskiej i tolerancji, większa wiedza nt sąsiadów (Partnera), wzocnienie postaw proeuropejskich
 • Organizacje pozarządowe- wzrost aktywności, promocja wolontariatu, tworzenie sieci współpracy transgranicznych, nowe możliwości uczestniczenia w promocji i rozwoju regionalnym
 • JST- Poprawa wizerunku gminy na zewnątrz i wśród mieszkańców, zacieśnienie współpracy partnerskiej, mieszkańcami, ngo’s, wzrost dochodów gminy, lepsze wykonywanie zadań własnych,

Najważniejszą, ale nie jedyną podgrupą docelową w grupie „Turyści” i głównymi adresatami promocji są „Turyści Kulturowi” . Wiek: 20 – 60 lat, Wykształcenie: średnie i wyższe,
Dochód: średnia krajowa, Geografia: kraj, głównie aglomeracje miejskie Kraków, Śląsk i Warszawa, Bratysława, Koszyce, dodatkowo mieszkańcy obu miast partnerskich, a docelowo także turysta zagraniczny.
Poszukują ciekawych miejsc na krótki pobyt, atrakcyjnych pod względem kulturowym i historycznym. Przyciąga ich legenda i klimat miejsca i dobra jakość usług turystycznych.

Stary Sącz i Lewocza

Projekt „Stary Sącz i Lewocza – Karpackie Miasteczka z Klimatem” To przykład wzorcowej współpracy przygranicznych miasteczek, którym przyświeca wspólny cel: stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej rejonu polsko - słowackiego przygranicza.

Stary Sącz i Lewocza zawsze z Tobą